10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 10 : COSCI-SCHEDULE
CLASS : BUSINESS | TYPE : A
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการตารางสอนและการจองห้องเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหลักสูตร รายวิชา บุคลากร และห้องเรียน เพื่อนำมาใช้ในการจัดตารางสอนของแต่ละปีการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดตารางสอน และระยะเวลาในการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้อาจารย์สามารถจองห้องเรียนได้ด้วยตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
ชรินทิพย์ ตรีสิทธิมากุล
รวิพร กอวีรสกุลชัย
อุษณิษา สาลีสาย