10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 14 : Chiang Mai Check
CLASS : TRAVEL | TYPE : B
Chiang Mai Check เป็นแอปพลิเคชันรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ในแอปเดียว และเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยวด้วยนวัตรกรรม AR พร้อมกิจกรรมเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายที่จะทำให้การท่องเที่ยวสนุกมากยิ่งขึ้น
ณัฏฐาเนตร ฟักไพโรจน์
ดารารัตน์ ศิริวงศ์จักร