10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 15 : Snapbox
CLASS : TRAVEL | TYPE : B
แอปพลิเคชันตัวช่วยในการถ่ายภาพ โดยนำ “เทคโนโลยีการจำลองสถานการณ์ (Simulation)” และ “เทคโนโลยีภาพเสมือน (Augmented Reality : AR)” มาผสานกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนก่อนการไปถ่ายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนะนำสถานที่ถ่ายภาพ , วิธีการถ่ายภาพ , ท่าทางในการถ่ายภาพ , เครื่องแต่งกาย และโทนสีของเครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ใช้
ธนพร ตันติแสงอรุณ
ปภังกร ขันติวารี
พัฒน์ กิจเจริญ