10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 4 : Logger - Smart Worksheet
CLASS : HEALTH & LIFE STYLE | TYPE : A
เว็บไซต์ของพวกเราจัดทำขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดในการลงเวลาการทำงานของบุคลากรในองค์กร การลืมส่งข้อมูลเวลาการทำงาน และลดการทำงานที่ซับซ้อนของผู้ที่ต้องรวบรวมข้อมูล โดยเว็บไซต์ของเราสามารถส่งการแจ้งเตือนเข้าไปใน Line Group ขององค์กรได้และยังเชื่อมต่อกับ Project management toolsที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่าง Jira Software และ ClickUP ที่เราสามารถดึงข้อมูลการทำงานมาใช้ในการลงเวลาได้
รับชมตัวผลงาน
กรวิชญ์ ไทยสุริยะ
Tel. 090-798-1498
ฐิติโชติ อินทะรังษี
Tel. 099-673-3627
สาธิต แน่งน้อย
Tel. 083-801-3710