10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 9 : Relivery
CLASS : BUSINESS | TYPE : A
การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาร้านรับซื้อของเก่าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในเขตกรุงเทพมหานครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส กรณีศึกษาเขตยานนาวา เป็นแอพเคชันสำหรับให้บริการจอง/นัดหมายรับซื้อขยะรีไซเคิล แสดงร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง ราคาสินค้าของขยะแต่ละประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าของร้าน
นภาพร พิมพ์ประโพธ
Tel. 098-260-1675
เสาวภาคย์ สุวรรณไตยรัตน์
Tel. 084-361-4599